Browsed by
Auteur: pensioenen

Pensioen in eigen pensioenbv opbouwen

Pensioen in eigen pensioenbv opbouwen

Pensioen opbouwen in eigen pensioen BV

Een Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) van een BV, mag zijn eigen pensioen opbouwen in de eigen BV. Een normale werknemer mag dat normaal gesproken niet. Een werknemer dient zijn pensioen op te bouwen via een erkende pensioenverzekeraar. Deze bepalingen zijn vastgelegd in de PensioenWet.

De Pensioen Wet schrijft voor onder welke voorwaarden een DGA zijn pensioen in eigen beheer mag opbouwen. De DGA is niet verplicht zijn pensioen in eigen beheer op te bouwen. De DGA mag ook besluiten zijn pensioen geheel of gedeeltelijk onder te brengen bij een door de overheid erkend pensioenbedrijf, zoals Nationale Nederlanden, Zwitserleven of Delta Lloyd.

De voordelen van het opbouwen van DGA-pensioen in eigen beheer worden hieronder besproken. Ook de wijze waarop de pensioen opbouw kan worden gerealiseerd worden besproken.

Voordeel: een beter cashflow in eigen BV

Een groot voordeel voorde DGA bij het in eigen beheer opbouwen van pensioen, is dat het benodigde kapitaal in het beheer de eigen BV blijft. Het benodigde kapitaal van de pensioen aanspraken kan naar eigen inzicht worden belegd. De ondernemer kan besluiten het kapitaal in de feitelijke onderneming te steken. Het voordeel daarvan is, dat de ondernemer niet naar een bank hoeft voor het aantrekken van extra kapitaal. Bij het aantrekken van geld via een bank zal rente moeten worden betaald. Bij het financieren van de eigen onderneming is deze rente betaling aan de bank niet nodig. Nadeel is dat het risico voor de ondernemer groot is, indien de onderneming niet levensvatbaar is. Indien de onderneming failliet gaat, is de ondernemer zijn pensioen ook kwijt.

Pensioen opbouw met onroerend goed

Daarom kiezen veel ondernemers ervoor het kapitaal van de pensioenaanspraken te investeren in onroerend goed. Denk hierbij aan het kantoorpand waarin de BV is gevestigd. Mocht de BV failliet gaan, dan heeft het onroerend goed nog waarde. Het investeren van het kapitaal voor pensioen in een eigen kantoorpand heeft daarmee nog een tweede voordeel voor de cashflow positie van de onderneming: de maandelijkse kosten voor het gebruik van de kantoorruimte, zoals huur, vloeit weer in de eigen onderneming. De huur voor het gebruik van kantoorruimte wordt immers niet aan een derde betaald, maar de ondernemer betaalt dit geld aan zichzelf.

Pensioen en echtscheiding

Weinig ondernemers staan stil bij de problemen die ontstaan bij een echtscheiding. De echtgenoot of echtgenote kan recht hebben op een deel van de toekomstige pensioen aanspraken van de ondernemer. Zeker indien de echtgenoot niet werkt, maar volledig leeft op het DGA salaris van de ondernemer. De rechter heeft in het verleden uitspraken gedaan waarin de ondernemer een deel van de pensioen aanspraken moet uitbetalen aan de ex-echtgenoot. In sommige gevallen moet deze aanspraak direct worden uitgekeerd aan de ex-echtgenoot. Probleem daarbij is dat de pensioenBV dan wel moet beschikken over voldoende liquide middelen. Het geld dient dan vrij opneembaar te zijn. In sommige gevallen heeft de pensioen bv de kantoorruimte moeten verkopen, ten einde over voldoende liquide middelen te kunnen beschikken.

Elk pensioen is uniek

Elke situatie voor pensioen opbouw is uniek. Denk aan aspecten zoals:

 • leeftijd van de ondernemer
 • levensstandaard van de ondernemer
 • pensioen opbouw in het verleden (of het gebrek daaraan)

Raadpleeg daarom altijd een erkend financieel adviseur, zoals een adviseur op het gebied van Employee Benefits

Goed pensioen bij Nationale Nederlanden

Goed pensioen bij Nationale Nederlanden

Pensioen bij Nationale Nederlanden

Nationale Nederlanden is een zeer groot bedrijf in levensverzekeringen, schadeverzekeringen en pensioenen. De naam Nationale Nederlanden wordt vaak afgekort tot NN.

Nationale Nederlanden ontvangt jaarlijks van heel veel Nederlanders het pensioen geld. Dit pensioen geld moet Nationale Nederlanden beleggen ten einde aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. De verplichting van NN bestaat uit het maandelijks uitbetalen van de pensioen uitkeringen.

Hieronder wordt uitgelegd waarop de premies van pensioen aanspraken worden berekend door Nationale Nederlanden. Deze pensioenpremies worden berekend aan de hand van:

 • Arbeidsongeschiktheidsrisico’s
 • Rekenrente
 • Levenskansen en sterfte risico’s
 • Arbeidsongeschiktheid

Nationale Nederlanden

Nationale Nederlanden is al vele jaren actief als pensioenbedrijf en pensioenverzekeraar. Op basis van deze jarenlange kennis en ervaring weten de medewerkers van NN dat een klein deel van de werkende beroepsbevolking die een pensioen heeft afgesloten bij NN arbeidsongeschikt wordt. NN maakt op basis van deze gegevens schattingen over toekomstige percentages arbeidsongeschiktheid onder de verzekerden. Het probleem van arbeidsongeschiktheid is dat de kans groot is dat het inkomen daalt van iemand die arbeidsongeschikt wordt. Iemand die arbeidsongeschikt wordt kan immers niet (meer) werken. Daarbij maakt NN onderscheid in:

 • gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
 • volledige arbeidsongeschiktheid

Iemand die gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt, zal een deel van het inkomen behouden. Daarbij komt de premie betaling van de werknemer aan NN minder in gevaar, dan wanneer een medewerker volledig arbeidsongeschikt wordt.

Rekenrente

De rekenrente is een door de overheid vast gesteld percentage waardevermeerdering, waarop de rendementen over het ingelegd pensioen. Indien er gerekend wordt op hoog percentage waardevermeerdering van het te investeren bedrag, zal het uiteindelijk uit te keren pensioen zeer hoog kunnen zijn. Rekenvoorbeeld: Als over tien jaar 100.000 (zegge: honderd duizend) euro uitgekeerd moet worden, dan zal bij aanvang het volgende bedrag belegd moeten worden: – bij een rekenrente van 3% 74.410 euro – bij een rekenrente van 4% 67.560 euro – bij een rekenrente van 5% 61.930 euro – bij een rekenrente van 6% 55.840 euro. Zoals U ziet zijn de verschillen nogal groot, bij een klein verschil van slechts 1 of enkele procenten verwacht rendement.

Levenskansen en sterfte risico’s

Uit ervaring weet NN dat er helaas ook mensen vroegtijdig komen te overlijden. Deze kennis heeft NN zelf in huis, en deze cijfers worden ook gepubliceerd door het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). Het klinkt wat cru, maar het is goed voor NN, indien iemand vroegtijg komt te overlijden. Op dat moment hoeft NN geen pensioen meer uit te keren. En daardoor bespaart NN geld. Gemiddeld worden alle huidige Nederlanders samen, ouder dan enkele generaties Nederlanders geleden. En heeft heeft weer een grote invloed op de pensioen uitkeringen die NN wel moet. Immers, als een verzekerde van NN langer leeft, zal NN lager elke maand het pensioengeld moeten overmaken.

Uw pensioen geld wordt belegd

Op basis van het bovenstaande wordt een bedrag vastgesteld dat maandelijks betaalt moet worden aan Nationale Nederlanden. Nationale Nederlanden zal een deel van dit bedrag gaan investeren, onder aftrek van de kosten voor de verzekeringsmaatschappij. Een groot deel van het geld wordt belegd in:

 • aandelen
 • onroerend goed
 • staatsobligaties
 • obligaties
Pensioen premie

Pensioen premie

Wanneer krijg ik pensioen

In Nederland zijn er wettelijk een aantal zaken geregeld, om op uw oude dag recht te hebben op een inkomen. Dit inkomen bestaat in eerste instantie uit de A.O.W ( Algemene OuderdomsWet).

Dit is een standaard bedrag waar iedere officiële inwoner van Nederland vanaf zijn of haar 65ste recht op heeft. Echter, deze A.O.W is een minimum bedrag, zodat u in ieder geval in uw eerste levensbehoeften kunt voorzien. Ruim en onbezorgd leven van alleen een A.O.W. is niet mogelijk.

Daarom is er naast een A.O.W. een wettelijke bepaling dat, indien u werkt, er door uw werkgever pensioenpremie betaald wordt. Op deze manier bouwt u over de gewerkte jaren pensioen op, zodat u op uw 65ste een extra aanvulling op de A.O.W. krijgt.

Wat kost een pensioenpremie

De kwaliteit van het soort pensioenregeling, bepaald de kosten. Verder is de gemiddelde leeftijd en of u een man of vrouw bent van invloed. Naast al deze invloeden is uiteraard het soort pensioenfonds waar je aan deelneemt van groot belang. Pensioenfondsen die veel risico met zich meebrengen, omdat er veel wordt gespeculeerd en belegd, zijn veelal goedkoper. Door deze risico acceptatie, geeft u het pensioenfonds namelijk de gelegenheid om enorme winsten te maken, zodat die zichzelf terugverdiend. De keer zijde van de medaille houdt echter in, dat wanneer het tegenvalt, u ook jaren voor niets pensioenpremie kunt hebben betaald. Heeft u echter een pensioenregeling waarbij u geen risico loopt en u zeker bent van rendement, zullen de kosten van de pensioenpremie duurder zijn.

Kan de pensioenpremie veranderen

Een pensioenpremie kan wel veranderen, maar daar gaan wel een paar jaren overheen. Het bestuur van een pensioenfonds stelt namelijk in de meeste gevallen een gemiddelde premie vast, die dan gedurende een bepaalde periode betaald moet worden. In die periode wordt dan regelmatig gecontroleerd of de premie die u betaald, overeenkomt met de premie die nodig zal zijn voor uw pensioen opbouw. Het is niet ongebruikelijk dat de vaststaande periodes 3 tot 5 jaar duren.

Wie betaalt de pensioenpremie

Het grootste gedeelte van de pensioenpremie wordt door uw werkgever betaald. Een en ander is natuurlijk wel afhankelijk van de sector waar u in werkt. Het gedeelte dat uw werkgever betaalt wordt ingehouden op uw salaris en hier hoeft geen belasting over betaald te worden. Vroeger schommelde de af te dragen premie tussen de 0 en 25% van het salaris. Tegenwoordig bedraagt de pensioenpremie veelal 15%, waarvan de werkgever 10% betaalt en u 5%.

Hoe pensioenpremie berekenen

De pensioenpremie die u betaalt wordt iedere maand op uw salarisstrook vermeld. Op uw salarisstrook staat namelijk precies vermeld welk bedrag er voor uw pensioen gereserveerd wordt. Wilt u echter voor meer zekerheid en precies weten hoe het zit en hoe het wordt berekend, dan kunt u contact opnemen met uw werkgever, deze kan u namelijk met 100% nauwkeurigheid vertellen hoe de premie berekend wordt en wat er voor u gereserveerd wordt. Daarnaast sturen de meeste pensioenfondsen om de zoveel jaar een compleet overzicht.

Pensioentekort

Pensioentekort

Pensioentekort

Een pensioentekort kunt u aanvullen door zelf actie te ondernemen! Momenteel is het onzeker hoeveel u later op de pensioengerechtigde leeftijd ontvangt bij een pensioenuitkering.

Vele factoren hebben invloed op de hoogte van de pensioenuitkering. Economische en beurskoersontwikkelingen, demografische ontwikkelingen, hoe de pensioenfondsen met de inleg omgaan enzovoorts.

Daarnaast is het zo dat uw gewone pensioenopbouw geregeld via uw werkgever gewoonlijk tot doel heeft om 70% van het laatst verdiende loon in combinatie met de AOW als pensioenuitkering te verkrijgen. Oftewel u heeft altijd een pensioentekort.

Bent u dan ook van mening dat uw pensioentekort te hoog is danwel u wilt meer zekerheid hebben over hoeveel u in de toekomst kunt ontvangen bij een pensioen, dan heeft u de mogelijkheid om het pensioentekort aan te vullen.

Reden pensioentekort

In principe ontstaat het pensioentekort niet, het is altijd aanwezig. Uitgangspunt van de pensioenfondsen is dat op de pensioengerechtigde leeftijd u in combinatie met de AOW totaal 70% van het laatst verdiende loon krijgt. Oftewel u gaat er dan sowieso 30% in inkomen op achteruit. Aangezien het binnen het huidige pensioenstelsel steeds lastiger wordt om aan de verplichtingen te voldoen, zoals: *vergrijzing,

 • recessie,
 • slechte beurzen,
 • dreigend faillissement van landen,
 • enzovoorts

kan het zijn dat sommige pensioenfondsen eveneens overgaan naar 70% van het gemiddelde loon. Dit betekent dat de terugval in inkomen aanzienlijk kan zijn. Het dient voor u dan ook helder te zijn hoeveel u nu werkelijk met uw pensioen opbouw polis op de pensioengerechtigde leeftijd feitelijk ontvangt. Op basis daarvan weet u hoeveel procent u aan pensioentekort heeft, waarmee u dus zelf actie kunt ondernemen om het pensioentekort aan te vullen.

Aanvullen pensioentekort

Om uw pensioentekort aan te vullen zijn er meerdere mogelijkheden beschikbaar voor u, zoals:

 • Banksparen en lijfrentepolis: via beide vormen maakt u gebruik van het fiscale voordeel waarbij u geen belastingheffing over de inleg hoeft te betalen. Dit geldt eveneens voor de rente opbouw. Daarbij geniet banksparen het voordeel dat het gespaarde kapitaal wordt beschermd door het Deposito Garantiestelsel;
 • U stort bij in het pensioenfonds: u kunt naast de reeds opgebouwde waarde aanvullend in het pensioenfonds storten. Dit kunt u doen door zelf extra bruto in te storten danwel vrije dagen om te zetten in inleg. Toch is hierbij de vraag of dit verstandig is aangezien de inleg en waarde opbouw is gerelateerd aan de flexibiliteit van de beurskoersen;
 • Heeft u plannen om eerder te stoppen met werken dan dient u aanvullend te sparen voor de periode tot u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Dit doet u met levensloopsparen. Let wel dat de pensioengerechtigde leeftijd in 2020 veranderd naar 66 jaar en in 2025 naar 67 jaar.

Financiering pensioentekort

Indien u van plan bent om het pensioentekort aan te vullen kunt u een aantal methoden aanwenden om financiering te creëren.

 • U kunt besluiten om kleiner te gaan wonen waarmee u een overwaarde overhoud op de verkoop van uw woning. Tevens kunt u besluiten om uw woning te verkopen en verder te gaan huren. Zodra u dit geld stopt in een lijfrentepolis danwel banksparen middels een eenmalige storting, kunt u besluiten om direct of uitgesteld periodiek een uitkering te laten uitbetalen;
 • Gouden handdruk: door ontslag mogelijk wegens bedrijfseconomische redenen of van rechtswege krijgt u een ontslagvergoeding mee in de vorm van een gouden handdruk. Dit bedrag kunt u bruto door uw werkgever in storten in zowel het banksparen, een lijfrentepolis maar ook in het pensioenfonds zelf. Ook kunt u dit aanwenden om eerder te gaan stoppen met werken.

Advies pensioentekort

Bent u ook ontevreden over de ontwikkeling van uw pensioen neem dan advies in de hand. Enerzijds dient u te weten wat u werkelijk opbouwt binnen uw pensioenregeling en anderzijds wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn om uw pensioentekort op een effectieve wijze aan te vullen zonder dat u risico loopt om op uw inleg te verliezen. U wilt aan duurzame kapitaal opbouw doen wat resulteert in een solide basis voor pensioen aanvulling. Dit is zonder meer interessant voor mensen die niet concreet een arbeidscontract hebben zoals een ZZP-er, zelfstandige, of een firmant. In dat geval dient u zelf het complete pensioen zelf te regelen.

Eerder stoppen met werken

Eerder stoppen met werken

De pensioengerechtigde leeftijd

U wilt eerder stoppen met werken? Dat kan! In Nederland ligt de pensioengerechtigde leeftijd op 65 jaar. Dit houdt in dat men doorgaans verplicht is om door te werken tot het 65e levensjaar.

Pas na het 65e levensjaar kan men gaan genieten van het welverdiende pensioen. Het is in principe mogelijk om te stoppen voordat men de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt maar de meeste mensen werken gewoon totdat ze 65 jaar zijn.

We zullen hier de mogelijkheden bespreken om toch eerder te kunnen stoppen met werken.

Extra sparen om eerder met pensioen te gaan

De eerste mogelijkheid die men heeft om eerder met pensioen te gaan is door extra te sparen. Door middel van het extra sparen kunt u het pensioengat opvullen dat er ontstaat wanneer men van plan is om eerder te stoppen met werken. Zo wordt de periode overbrugt tussen het moment dat u stopt met werken en het moment dat u recht heeft op een pensioensuitkering. De meeste pensioenregelingen hebben de mogelijkheid om bij te sparen.

Pensioen eerder in laten gaan

Een andere mogelijkheid waarvan mensen gebruik kunnen maken wanneer ze eerder willen stoppen met werken is door het persioen eerder in te laten gaan. Wanneer u hiervoor kiest dan moet u er echter wel rekening mee houden dat u dat minder pensioen zult ontvangen. Over het algemeen zult u merken dat het pensioen waar u recht op heeft zo’n 8% afneemt per jaar dat u eerder wilt stoppen met werken. Ook mist u de AOW in de jaren voor uw 65e levensjaar wanneer u uw pensioen eerder wilt laten ingaan.

De levensloopregeling

Sinds 1 januari 2006 kunnen mensen gebruik maken van de levensloopregeling. Met deze levensloopregeling sparen mensen in principe voor vrije tijd. Deze vrije tijd kan vervolgens gebruikt worden voor het eerder stoppen met werken. Met de levensloopregeling spaart u van uw brutosalaris om een verlofperiode te kunnen financieren en dit bedrag kan gestort worden op een speciale spaarrekening of in een levensverzekering.

Het prepensioen

Het prepensioen is het pensioen dat u ontvangt wanneer u eerder met pensioen gaat dan normaal gesproken gebruikelijk is. Stel dat u op uw 63e levensjaar wilt stoppen met werken dan zult u dus van uw 63e tot uw 65e uw prepensioen ontvangen. U kunt het prepensioen overleggen met uw werkgever maar u kunt het ook zelf regelen door een lijfrente of een goede persoonlijke pensioenpolis af te sluiten.

Dga pensioen opbouwen

Dga pensioen opbouwen

Wat is een DGA

De term DGA staat voor Directeur GrootAandeelhouder en dit is een bedrijfswerknemer die werkt bij een besloten vennootschap (BV) of een naamloze vennootschap (NV).

Bij deze BV bekleedt de directeur grootaandeelhouder doorgaans een van de hoogste bestuurlijke functies. Ook bezit een directeur grootaandeelhouder vaak een groot aandelenpakket en dus ook stemrecht van de BV of NV. Verder verschilt de functie van de DGA weinig met een gewone directeur.

Een DGA pensioen

Het DGA pensioen is een pensioen voor de ondernemer met een eigen BV of NV. Wanneer u een DGA bent dan kunt u op verschillende manieren een pensioen opbouwen. Denk hierbij aan het pensioen opbouwen in de BV of het afsluiten van een pensioenverzekering. Ook kunt u beginnen met een lijfrenteverzekering. Welke optie voor u als DGA het beste is kunt u het beste overleggen met een adviseur. Met een adviseur kunt u namelijk overleggen hoe u optimaal kunt profiteren van het belastingvoordeel.

DGA pensioen opbouwen

Een DGA heeft verschillende manieren om een goed pensioen op te bouwen. Naast het opbouwen van een pensioen in eigen beheer kan de DGA er ook voor kiezen om een pensioen op te bouwen door een eigen pensioenlichaam op te bouwen of een verzekerings constructie op te bouwen. Wanneer u een pensioen op wilt bouwen in eigen beheer dan dient u minstens 10% van het geplaatste aandelenkapitaal in bezit te hebben. In dat geval kunt u gewoon jaarlijks reserveren op de balans.

Risico van een pensioen in eigen beheer

Wanneer u als DGA er voor kiest om een pensioen op te bouwen in eigen beheer dan kan dit ook een aantal risico’s met zich meebrengen. Hierbij kunt u denken aan tegenvallende ondernemingsresultaten en natuurlijk een faillissement van de onderneming. Ook wanneer de onderneming wordt overgedragen kunt u risico lopen. Wanneer u bang bent dat een van bovenstaande zaken u zou kunnen overkomen dan kunt u dus beter op een andere manier uw pensioen opbouwen.

Eerder stoppen met een DGA pensioen

Wanneer u bezig bent met het opbouwen van een DGA pensioen dan heeft u als voordeel dat u deze opbouw zelf kunt vaststellen. Hierdoor kunt u deze opbouw optimaal opstellen en kunt u er tevens voor zorgen dat u eventueel eerder kunt stoppen met werken. Ook is het op deze manier mogelijk om een eerder ontstaan pensioen te dichten door de opbouw van uw pensioen wat bij te stellen. U kunt dus altijd zelf bepalen hoeveel pensioen u opbouwt per periode.

Berekening pensioen opbouw

Berekening pensioen opbouw

Vormen pensioen overeenkomst

Een goed pensioen is belangrijk voor elke Nederlander. Een goed pensioen zorgt er immers voor dat je ook na het pensioneren nog inkomen hebt. Een goed pensioen zorgt er dus voor dat jij in financieel opzicht voor jezelf kan blijven zorgen. Het is daarbij wel van belang dat je een waardevast pensioen opbouwt. Het kan immers zo zijn dat de koopkracht van het pensioen lager is op het moment van pensionering, dan op het moment van afsluiten van de pensioen afspraken.

Vele Nederlanders bouwen een pensioen op via de werkgever. De werkgever maakt afspraken met een of meer pensioen aanbieders. De werkgever laat de werknemer vervolgens zelf een keuze maken bij welke aanbieder het pensioen ondergebracht moet worden. Sommige werkgever helpen de medewerker bij het maken van de juiste keuze voor het pensioen..

Er zijn namelijk nogal veel keuzes te maken, voordat een pensioen echt goed past bij de individuele eisen en wensen. Naast deze keuzes voor een goed pensioen zijn er ook variabelen die van grote invloed zijn op het pensioen, maar die niet makkelijk te beïnvloeden zijn. Denk bijvoorbeeld aan de carrière ontwikkeling of arbeidsongeschiktheid.

Carrière ontwikkeling en pensioen

Wist u dat de gemiddelde Nederlander een jaarinkomen heeft van 36.000 euro bruto? Deze gemiddelde Nederlander wordt ook wel aangeduid met Jan Modaal of Stef Standaard.

Centraal Bureau voor de Statistiek

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft berekend dat Jan Modaal op het hoogte punt van zijn carriere vaak iets meer verdient dan 36.000 euro bruto per jaar. In alle jaren voor en na het hoogte punt van de carriere verdient Jan Modaal een beduidend lager inkomen.

Voor iedere Nederlander begint de opbouw van het pensioen op het 25e levensjaar. Dan heb je 40 jaren te werken tot je 65e levensjaar. In het 65e levensjaar mag iedereen met pensioen. (Dit wordt wellicht verhoogd naar 67 jaar). In deze 40 jaar bouwt iedere Nederlander 70% pensioen op. Elke Nederlander heeft recht op AOW, welke 30% van het pensioen vormt. Het via de werkgever opgebouwde werknemerspensioen vormt samen met de AOW 100% van het gehele ouderdomspensioen.

De ontwikkeling van een loopbaan is van grote invloed op pensioen aanspraken. Op je 25e moet je deze keuzes al maken, terwijl je nog idee hebt over jouw verloop van jouw loopbaan. Een lastig dilemma? Valt mee. Er zijn vele mogelijke pensioen afspraken te maken., zoals:

 • Middelloon regeling
 • Eindloon regeling

Middelloon pensioen regeling

Bij een middelloon wordt een gemiddelde genomen van alle jaarsalarissen. Dit gemiddelde is het salaris waarop het pensioen gebaseerd zal worden. Een pensioengerechtigde die in de laatste vijf jaren van zijn loopbaan een zeer hoog salaris krijgt, zal daar na zijn pensioen weinig van kunnen genieten.

Eindloon regeling pensioen

Bij de eindloon regeling pensioen is de situatie voor een pensioengerechtigde die pas laat carrière maakt zeer gunstig. Zoals de term ‘Eindloon regeling’ al zegt: het pensioen wordt bepaald aan de hand van het salaris in het laatste jaar (of de laatste jaren).En dat is een enorm verschil met de middelloon regeling. Ga er dus vanuit dat een normale werkgever niet zomaar een eindloonregeling zal aanbieden. Dat kan de werkgever heel veel geld kosten.

Pensioen en inflatie

Een van de factoren die pensioen aanspraken negatief beïnvloeden is: inflatie. Inflatie zorgt ervoor dat het jaarlijks minder waard wordt. Anders gezegd, indien in jaar A de inflatie 2% bedraagt, dan is de koopkracht in jaar B met 2% gedaald. Je kan dus minder kopen voor het zelfde geld. Anders gezegd: alle producten zijn gemiddeld 2% duurder geworden.

Pensioen aanvullen

Pensioen aanvullen

Ontslagvergoeding in uitgestelde lijfrente polis

Indien je onlangs bent ontslagen dan heb je waarschijnlijk ook een ontslagvergoeding of een gouden handdruk ontvangen.

Om te voorkomen dat de belastingdienst daar zijn deel van neemt, besluit je om dit bedrag veilig te stellen voor later. Door het bruto bedrag in een uitgestelde lijfrente polis te stoppen, betaal je vooralsnog geen belasting. Het bedrag wast slechts vermogen aan, waarbij de rente eveneens is vrijgesteld van belasting.

Je kunt hierbij niet meer inleggen dan dat het pensioengat groot is. Laat je hierover dan ook uitvoerig informeren door een pensioen specialist.

Redenen dat je pensioen onvoldoende is

Veel voorkomende redenen zijn dat je onvoldoende jaren hebt gewerkt danwel je hebt een periode in het buitenland hebt gewerkt. Het kan zijn dat je op een te late leeftijd bent begonnen met werken of wegens scheiding is een deel van je pensioen verevent met het pensioen van je ex-partner. Daarnaast kan het zijn dat je simpelweg eerder wilt stoppen met werken danwel je vindt het pensioen van 70% van je laatst verdiende loon onvoldoende. Omdat je onvoldoende pensioen hebt opgebouwd, zul je stappen moeten ondernemen om ervoor te zorgen dat je jouw pensioen op een voor jouw ideaal niveau krijgt. Daartoe zijn een aantal manieren.

Banksparen

Bij het banksparen leg je een deel van je eigen bruto inkomen in op een geblokkeerde spaarrekening. Daarbij houdt je dus de rekening in eigen beheer, echter kun je totdat het geld vrijkomt niet bij het geld komen. Dit is het minimaal vereiste zoals door de belastingdienst is opgelegd. Daarbij heb je dus de garantie dat je geld veilig staat, en dat het met rente op rente groeit. Bedragen tot 100.000 euro bij een in Nederland gevestigde bank wordt conform het deposito garantiestelsel van De Nederlandse Bank gegarandeerd.

Lijfrentesparen

Een vergelijkbare manier van sparen is dat je maandelijks een klein bedrag van je bruto loon apart weg zet in een lijfrentespaarpolis. Binnen het lijfrente sparen kun je ook bruto sparen met rente op rente. Dit kan met de tijd dus een mooie aanvulling op je pensioen zijn. Op het moment dat de polis tot uitkering komt, heb je de pensioen gerechtigde leeftijd bereikt. Op dat moment laat je de polis maandelijks uitkeren zodat je kunt genieten van een lage belastingschaal zoals dit gewoonlijk is voor gepensioneerden. Mocht je geld over hebben dan kun je eveneens besluiten om het in een nabestaanden lijfrentespaar polis te stoppen, opdat je kinderen later daarvan kunnen genieten.

Pensioen aanvullen

Er kunnen meerdere redenen zijn die tot gevolg hebben dat je onvoldoende pensioen opbouwt. Gewoonlijk bouw je met 40 jaar werken een pensioen op dat een inkomen op je oude dag moet genereren van 70% van je laatst verdiende loon.

Hoe hoog de opgebouwde waarde nu werkelijk is, daar kom je pas achter op het moment dat je werkelijk je pensioen ontvangt nadat je de pensioen gerechtigde leeftijd hebt bereikt. Ook de leeftijd waarmee je met pensioen gaat ligt ook niet meer vast.

Wegens vergrijzing dient de werkende persoon steeds langer door te werken. Per 2020 dient tot 66 jaar doorgewerkt te worden, om zo het pensioenstelsel van Nederland betaalbaar te houden.

Met vervroegd pensioen

Met vervroegd pensioen

De pensioengerechtigde leeftijd

In Nederland ligt de pensioengerechtigde leeftijd op 65 jaar. Dit houdt in dat mensen tot hun 65e levensjaar zullen moeten werken voordat ze kunnen stoppen met werken. Hierna kan met stoppen met werken en heeft men over het algemeen recht op een pensioen.

Dit pensioen bouwt men op tijdens de periode dat ze gewerkt hebben en gaat meestal automatisch wanneer men voor een werkgever werkt. Wanneer dit niet het geval is dan kan men ook particulier een pensioen opbouwen bij een van de vele aanbieders van pensioenen.

Het is belangrijk dat het pensioen groot genoeg is om van te kunnen leven wanneer men de leeftijd van 65 heeft bereikt, zodat men zich vanaf dan geen zorgen meer hoeft te maken over het inkomen.

Vervroegd stoppen met werken

De wens van veel mensen is om eerder te kunnen stoppen met werken. Dit wil zeggen dat ze willen stoppen met werken voor hun 65e levensjaar. Dit is mogelijk maar het is tegenwoordig al lang niet meer zo gemakkelijk als dat dit vroeger was. Dit heeft er mee te maken dat de VUT regeling en de Prepensioen regeling zijn afgeschaft een aantal jaar geleden. Het is echter nog steeds mogelijk om eerder met pensioen te gaan wanneer men daartoe de mogelijkheid heeft. Hiervoor is het wel belangrijk dat u voldoende pensioen op heeft gebouwd om hiervan te kunnen leven aangezien u langer met uw pensioen moet doen.

Extra vermogen opbouwen

Een oplossing voor het pensioengat wat er ontstaat wanneer u met vervroegd pensioen gaat is door middel van het opbouwen van extra vermogen. Wanneer men namelijk extra vermogen opbouwt zal het pensioen bedrag hoger zijn en kan er dus gedurende een langere tijd hetzelfde maandbedrag uitgekeerd worden. Er zijn verschillende manieren om extra vermogen op te bouwen zodat u eerder met pensioen kunt gaan. Hoe vroeger u hiermee begint des te eerder kunt u stoppen met werken dus het is verstandig om uzelf hier goed in te verdiepen als u deze wens hebt. U kunt extra vermogen opbouwen door:

 • te sparen met een spaarrekening
 • een levensloopregeling af te sluiten
 • bijsparen in pensioenregeling

Sparen voor een vervroegd pensioen

Een van de meest logische manieren op uw pensioen op te bouwen is door middel van sparen. U kunt bijvoorbeeld zelf een spaarrekening openen en hier geld op storten. Zo ontvangt u niet alleen rente over het bedrag maar kunt u het bedrag uiteindelijk ook gebruiken om uw pensioen mee aan te vullen waardoor u dus eerder met pensioen kunt gaan. Vanzelfsprekend is het hierbij erg verstandig om hier zo snel mogelijk mee te beginnen. Op deze manier profiteert u namelijk het meest van de rente van het bedrag en bovendien zult u aan het einde een hoger bedrag bij elkaar hebben gespaard.

Een levensloop regeling afsluiten

Een andere optie om uw pensioen aan te vullen is middels een levensloopregeling. Met een levensloopregeling mag u elk jaar twaalf procent van uw brutosalaris gebruiken om te investeren in uw pensioen. Op deze manier vult u dus uw pensioen aan en kunt u eerder stoppen met werken. U kunt naast de levensloopregeling ook vrijwillig een deel van uw salaris storten in uw pensioenregeling. Hierbij kunt u ook gebruik maken van fiscaal voordeel en het is verstandig om hiervoor te informeren bij uw pensioenfonds.

Pensioenfonds Metaal en Techniek

Pensioenfonds Metaal en Techniek

Pensioenfonds Metaal en Techniek

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) zorgt voor de pensioenregeling voor de bedrijfstak ‘Metaal en Techniek’ en is het op twee na grootste Nederlandse pensioenfonds.

BEDRIJFSTAKKEN: Werkgevers en werknemers uit onderstaande bedrijfstakken behoren bij de directe klantenkring van PMT:

 • carrosseriebouw
 • centrale verwarming
 • diamantindustrie
 • elektrotechniek
 • galvaniserende industrie
 • garages
 • goud- en zilvernijverheid
 • isolatie
 • koeltechniek
 • loodgieters- en fitters
 • metaalbewerking
 • modelmakers
 • motorenrevisie
 • reparatie kantoormachines
 • rijwielen

Vermogensbeheer

Het pensioenkapitaal, bijeengebracht door werknemers, werkgevers en gepensioneerden uit de Metaal en Techniek, wordt beheerd door PMT. PMT belegt dit kapitaal teneinde een redelijk rendement te behalen tegen een verantwoord risico. Vanwege de inflatie is het noodzakelijk rendement op het vermogen te kweken, want de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen moeten aangepast worden tegen de huidige kosten. Had men de laatste decennia niet belegd, maar risicovrij beheer uitgeoefend, dan hadden de pensioenen lager uitgepakt of de premies hoger.

Belegging pensioen kapitaal

Belegging van pensioenkapitaal zorgt dus op de lange duur voor een goed, betaalbaar pensioen zowel als betaalbare premies. Beleggen is niet absoluut risicoloos te doen; enig risico is onvermijdelijk om voldoende rendement op het vermogen te kunnen behalen. Doordat de beleggingen sterk gespreid worden, wordt het risico wel beperkt. Er wordt voor meerdere generaties tegelijk belegd en het beleid van PMT verliest de verre toekomst zeer zeker niet uit het oog.

Belangen

Belangen van zowel werkgevers als werknemers worden behartigt door PMT en de beide partijen zijn derhalve vertegenwoordigd in het bestuur.

WERKGEVERS:

Federatie Werkgevers Metaaltechniek, die optreedt namens alle werkgeversorganisaties binnen de bedrijfstak Metaal en Techniek

WERKNEMERS:

 • FNV Bondgenoten
 • CNV Bedrijvenbond
 • De Unie vakbond voor industrie en dienstverlening

VAKRAAD

Het bestuur van PMT stelt de pensioenregeling vast. De Stichting Vakraad Metaal en Techniek heeft daarin een adviserende functie.

In de Vakraad wordt door onderstaande CAO partijen samengewerkt aan het tot stand komen van arbeidsvoorwaarden in de bedrijfstak:

• FNV Bondgenoten
• CNV Vakmensen
• De Unie Vermogensbeheer
• Federatie Werkgeversorganisatie Metaal en Techniek

Deelname

In de Metaal en Techniek is de pensioenregeling één van de collectieve arbeidsvoorwaarden en geldt voor alle werknemers die werkzaam zijn bij een bedrijf in de Metaal en Techniek, die actief is in één van de onderstaande branches:

 • carrosseriebedrijf
 • goud- en zilvernijverheid
 • isolatiebedrijf
 • metaalbewerkingsbedrijf
 • motorvoertuigenbedrijf
 • technisch installatiebedrijf
 • tweewielerbedrijf

De werknemers zijn verplicht deel te nemen aan de regelingen in de Metaal en Techniek. De werkzaamheden die tot deze sector behoren zijn vastgelegd in de verplichtstellingsbeschikking.

Aan de Metaal en Techniek gerelateerde ondernemingen, zoals een holding via een werkmaatschappij, mogen zich op vrijwillige basis aansluiten bij PMT. Directeuren-bestuurders kunnen vrijwillig deelnemen aan de pensioenregeling. Deze mogelijkheden, inclusief de voorwaarden ervoor, staan omschreven in het reglement en de beleidsregels.

Website

Er is via de website van PMT een zee aan informatie verkrijgbaar voor als u pensioen aan het opbouwen bent, pensioen ontvangt, of werkgever bent. U kunt handig gebruik maken van de pensioenplanner, actuele gegevens en nieuws inzien en allerlei persberichten. Cijfers aangaande de dekkingsgraad.worden maandelijks gepubliceerd. De dekkingsgraad is een weergave van hoe het vermogen zich verhoudt tot de verplichtingen van PMT. Deze verplichtingen zijn gegrond op de kapitaalmarktrente en de toekomstige uitkeringstermijn, wat per fonds sterk verschilt. Ook vindt u via de website van PMT de mogelijkheid tot het downloaden van allerlei brochures, beleidsstukken, pensioenjournaals, cijfers en tabellen, jaarverslagen, formulieren, leeswijzers en pensioenmappen.