Browsed by
Categorie: Nationale Nederlanden

Goed pensioen bij Nationale Nederlanden

Goed pensioen bij Nationale Nederlanden

Pensioen bij Nationale Nederlanden

Nationale Nederlanden is een zeer groot bedrijf in levensverzekeringen, schadeverzekeringen en pensioenen. De naam Nationale Nederlanden wordt vaak afgekort tot NN.

Nationale Nederlanden ontvangt jaarlijks van heel veel Nederlanders het pensioen geld. Dit pensioen geld moet Nationale Nederlanden beleggen ten einde aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. De verplichting van NN bestaat uit het maandelijks uitbetalen van de pensioen uitkeringen.

Hieronder wordt uitgelegd waarop de premies van pensioen aanspraken worden berekend door Nationale Nederlanden. Deze pensioenpremies worden berekend aan de hand van:

  • Arbeidsongeschiktheidsrisico’s
  • Rekenrente
  • Levenskansen en sterfte risico’s
  • Arbeidsongeschiktheid

Nationale Nederlanden

Nationale Nederlanden is al vele jaren actief als pensioenbedrijf en pensioenverzekeraar. Op basis van deze jarenlange kennis en ervaring weten de medewerkers van NN dat een klein deel van de werkende beroepsbevolking die een pensioen heeft afgesloten bij NN arbeidsongeschikt wordt. NN maakt op basis van deze gegevens schattingen over toekomstige percentages arbeidsongeschiktheid onder de verzekerden. Het probleem van arbeidsongeschiktheid is dat de kans groot is dat het inkomen daalt van iemand die arbeidsongeschikt wordt. Iemand die arbeidsongeschikt wordt kan immers niet (meer) werken. Daarbij maakt NN onderscheid in:

  • gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
  • volledige arbeidsongeschiktheid

Iemand die gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt, zal een deel van het inkomen behouden. Daarbij komt de premie betaling van de werknemer aan NN minder in gevaar, dan wanneer een medewerker volledig arbeidsongeschikt wordt.

Rekenrente

De rekenrente is een door de overheid vast gesteld percentage waardevermeerdering, waarop de rendementen over het ingelegd pensioen. Indien er gerekend wordt op hoog percentage waardevermeerdering van het te investeren bedrag, zal het uiteindelijk uit te keren pensioen zeer hoog kunnen zijn. Rekenvoorbeeld: Als over tien jaar 100.000 (zegge: honderd duizend) euro uitgekeerd moet worden, dan zal bij aanvang het volgende bedrag belegd moeten worden: – bij een rekenrente van 3% 74.410 euro – bij een rekenrente van 4% 67.560 euro – bij een rekenrente van 5% 61.930 euro – bij een rekenrente van 6% 55.840 euro. Zoals U ziet zijn de verschillen nogal groot, bij een klein verschil van slechts 1 of enkele procenten verwacht rendement.

Levenskansen en sterfte risico’s

Uit ervaring weet NN dat er helaas ook mensen vroegtijdig komen te overlijden. Deze kennis heeft NN zelf in huis, en deze cijfers worden ook gepubliceerd door het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). Het klinkt wat cru, maar het is goed voor NN, indien iemand vroegtijg komt te overlijden. Op dat moment hoeft NN geen pensioen meer uit te keren. En daardoor bespaart NN geld. Gemiddeld worden alle huidige Nederlanders samen, ouder dan enkele generaties Nederlanders geleden. En heeft heeft weer een grote invloed op de pensioen uitkeringen die NN wel moet. Immers, als een verzekerde van NN langer leeft, zal NN lager elke maand het pensioengeld moeten overmaken.

Uw pensioen geld wordt belegd

Op basis van het bovenstaande wordt een bedrag vastgesteld dat maandelijks betaalt moet worden aan Nationale Nederlanden. Nationale Nederlanden zal een deel van dit bedrag gaan investeren, onder aftrek van de kosten voor de verzekeringsmaatschappij. Een groot deel van het geld wordt belegd in:

  • aandelen
  • onroerend goed
  • staatsobligaties
  • obligaties